Kinh Tương Ưng -Thiên 1 – Chương 1 – Phẩm 3 – Bài 6: Ánh Sáng (Pajjotasuttaṃ) Chú Giải Pali: Pajjotasuttavaṇṇanā

Kinh Tương Ưng -Thiên 1 – Chương 1 – Phẩm 3 – Bài 6: Ánh Sáng (Pajjotasuttaṃ) Chú Giải Pali: Pajjotasuttavaṇṇanā http://vietheravada.blogspot.com/2014/06/thien-1-chuong-3-bai-6.html Sư Toại Khanh giảng trong lớp Phật Pháp Vietheravada thứ […]

Read Article →

Kinh Tương Ưng – Thiên 1 – Chương 1 – Phẩm 2 – Bài 9 & 10: Am Tranh (Kuṭikāsuttaṃ) & Samiddhi (Samiddhisuttaṃ)

http://vietheravada.blogspot.com/2014/05/thien-1-chuong-2-bai-9.html Chú Giải Pali (9. Kuṭikāsuttavaṇṇanā – 10. Samiddhisuttavaṇṇanā ) Sư Toại Khanh giảng trong lớp Phật Pháp Vietheravada Thứ Bảy ngày 31 tháng 5 năm 2014 Bài 9: Am […]

Read Article →