Bài 2 – Hướng Dẫn Widgets and Gadgets trong WordPress và Blogspot

Bài 2: Cách Add Gadgets (Blogspot) hoặcs Widgets (WordPress.com)
Hôm Nay Chúng Ta Học Widgets (WordPress.com) = Gadgets (blogspot.com)
Wordpress.com FREE ( Không có Plugged in) # WordPress.org (NOT FREE) (Plugged In)
Widgets = Tức là phần ứng dụng ngay lập tức bằng cách Embeded Code để di chuyển từ trang khác sang blog của mình.
1) Coi lại bài học cách làm Blog của wordpress.com từ link sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=giyvR…
2) Coi lại cách làm Blog của blogspot.com từ link dưới đâyhttps://www.youtube.com/watch?v=Bml_-…
3) khi vào bài này, chúng tôi giả sữ bạn đã có sẵn Blog rồi, từ wordpress hoặc từ Blogspot.com
4) http://www.facebook.com/uudamtemple
5) http://www.twitter.com
6) http://www.flicks.com (ESC)
Hy Vọng các bạn thực hành
Any Question ?
Please email to:
NguyenPhucBaoPhan@gmail.com


 

 

One response to “Bài 2 – Hướng Dẫn Widgets and Gadgets trong WordPress và Blogspot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s