Nước Mắt Mùa Đông – Truyên Ngắn – Tác Giả Bảo Phán (Alain Bảo)

Nước Mắt Mùa Đông – Truyên Ngắn – Tác Giả Bảo Phán (Alain Bảo) Tình Xưa – Tình Khúc Buồn: Túy Tâm – Alain Bảo Một Dại Khờ, Một Tôi: Guitar and Sing by Alain Bảo Biển Nhớ Guitar: Figures Style Alain Bảo Editor and Producer: Alain Bảo Diễn Đọc: Alain Bảo @ Copyright by LPBPdesigns.com 2018

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s