Mộng – Bảo Phán

Mộng.
Nửa tỉnh, nửa mơ, nửa mộng đời
Nửa cười, nửa khóc, nửa tương tư
Một nhận, một cho, một niệm mất
Một thoáng, chợt như cả một thời.
Bảo Phán 03/16/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s