Liên Khúc: Một Lần Đi – Lời Kinh Đêm – Một Chút Quà Cho Quê Hương – Sáng Tác Việt Dzũng – Nguyệt Ánh

Liên Khúc: Một Lần Đi – Lời Kinh Đêm – Một Chút Quà Cho Quê Hương – sáng tác Việt Dzũng – Nguyệt Ánh

Simple Guitar Chords by Alain Bảo

Singer LDCH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s