Bài 7: Tạo Hình Và Cảnh Tuyệt Đẹp Đơn Giản Bằng Photoshop by Alain Bao

The Art Of Photoshop by Alain Bảo
Cách tạo hình và ghép cảnh tuyệt đẹp bằng Photoshop CS2 by Alain Bảo
Adobe Photoshop
1) Coi lại bài học cách làm Blog của wordpress.com từ link sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=giyvR…
2) Coi lại cách làm Blog của blogspot.com từ link dưới đây https://www.youtube.com/watch?v=Bml_-…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s