Kinh Tương Ưng -Thiên 1 – Chương 1 – Phẩm 3 – Bài 6: Ánh Sáng (Pajjotasuttaṃ) Chú Giải Pali: Pajjotasuttavaṇṇanā

Kinh Tương Ưng -Thiên 1 – Chương 1 – Phẩm 3 – Bài 6: Ánh Sáng (Pajjotasuttaṃ) Chú Giải Pali: Pajjotasuttavaṇṇanā http://vietheravada.blogspot.com/2014/06/thien-1-chuong-3-bai-6.html Sư Toại Khanh giảng trong lớp Phật Pháp Vietheravada thứ […]

Read Article →