Kinh Tương Ưng – Thiên 1 – Chương 1 – Phẩm 1 – Bài 3: Đưa đến đoạn tận (Upanīyasuttaṃ)

http://vietheravada.blogspot.com/…/thien-1-chuong-1-bai-3.h…

Chú giải Pāli: Upanīyasuttavaṇṇanā
Sư Toại Khanh giảng trong lớp Phật Pháp Vietheravada thứ 7 ngày 31 tháng 5 năm 2014
A/Giới Thiệu:
Bài học tóm tắt con đường cứu cánh tận gốc để phật tử thoát khỏi kiếp luân hồi trầm luân . Trong đó Bát Chánh Đạo là một trong phương pháp chính yếu đưa chúng sinh đến sư đoạn tận của nhân sanh tử và quả sanh tử0000chua

Ảnh Trần Trung Đạo “The Byodo-In Temple, Honolulu”

B/Tóm Tắt Bài Học:
Tất cả mọi hiện hữu đều là khổ, từ đó phân tích do sự vô minh không hiểu được Tứ đế: Khổ (không hiểu được tất cả các khổ đều do sự hiểu lầm và vô thường sanh diệt chớp nhoáng của vạn vật trong vũ trụ) – Tập (không tìm hiểu nguyên nhân thật sự của đau khổ) – Diệt (Không hiểu được có cứu cánh để diệt khổ) – Đạo ( hiểu đưọc Khổ-Tập Diệt nhưng loay quay chẳng biết đường nào, phương pháp tu tập nào để giaỉ quyết)
Chỉ có Bát Chánh Đạo là con đường thật sự đưa đến sự đọan tận và giải thoát.
Vô Minh trong Tứ đế dẫn đến xuất hiện ba hành: Phi Phúc Hành (Sống Bất Thiện – Chạy trốn đau khổ) – Phúc Hành ( Làm những việc thiện như :Bố thí, Trì giới, nghe pháp vân vân…được tạo bằng tâm đại thiện và thiện sắc giới) – Bất Động Hành (Được gọi là tâm thiện vô sắc) – chính vì vô minh trong tứ đế cho nên chúng ta chọn 1 trong ba hành trên. Đừng nên chậm trể trong việc tu tập như vị tỳ kheo trong chú giải của bài “Đưa Đến Sự Đọan Tận” dù lý do khách quan hay chủ quan , và sống làm việc thật sự trọn vẹn như hôm nay hoặc giờ phút hiện thời là cuối cùng của cuộc đời. Ví dụ tuyệt vời về Đức Phật vị chánh đẳng chánh giác trước khi mất, đối với người thợ rèn và Tỳ kheo Xa Nặc .
Sự khác nhau Tâm Đại Thiện Hợp Trí – Vi Trí (Thiện Hợp Trí) giữa người này và người khác. Sự Quan trọng của Tam Tạng kinh điển và nhận thức về Xá Lợi. Cơ Hội làm người cực kỳ hiếm và khó nên tận dụng sống đúng tâm của ”con người” . Định nghĩa về giữ giới. Định nghĩa Bát Chánh Đạo theo thời gian (Sát Na Tâm) !
C/ Từ Pali quan trọng:
Ariyo atthamgiko maggo = Bát Chánh Đạo <=> Majjhimà Patipadà = Con đường Trung đạo
D/ Kết Luận:
Người Việt Nam là người sanh từ cõi thiên – Vua đi trễ và phí thì giờ – hãy bắt đầu tu tập bằng cách nhận thức trên đời này chỉ có 2 loại người: Dễ Thương và đáng thương.
Người Viết Notes: Alain Bảo – Saturday – April -12th-2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s